fbpx

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
Podmienky pre nákup potravín v internetovom obchode
Pred nákupom a využitím našich služieb si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) stanovujú podmienky využívania služby označenej ako mpd trade s.r.o. a upravujú práva a povinnosti medzi Používateľom a Prevádzkovateľom služby. Služba spočíva v prezentácií produktov na webovej stránke – www.mpd-trade.sk umožňujúcej vytvoriť Objednávku obsahujúcu tovar, jeho dodanie a kúpe tovaru. Tovar prezentovaný na webovej stránke nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej Republiky.
„Prevádzkovateľ služby“ sa rozumie:
mpd trade s.r.o.
Sídlo: Trieda KVP 4,040 23, Košice
IČO: 31721664
DIČ: 
Tel.: 0948 857 444
E-mail: objednavky@mpd-trade.sk
Podnikateľský subjekt je zapísaný na Okresnom súde Košice I, číslo vložky: 7368/V
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj. Adresa: Vrátna 3, 043 79, Košice. Tel. č. 055/6220 781, Web: www.soi.sk.
„Službou“ sa rozumie sprostredkovanie nákupu. Prevádzkovateľ služby sprostredkuje nákup u Partnerov a dodávateľov Prevádzkovateľa služby podľa objednávky Používateľa. Nákup a balenie tovaru prebieha výhradne u Partnerov a dodávateľov Prevádzkovateľa služby. Tovar uvedený na Stránke je tovar predávaný Partnermi a dodávateľmi Prevádzkovateľa služby. Nákup bude doručený Používateľovi v zvolený termín dodávkovým autom Prevádzkovateľa služby alebo externou kuriérskou službou na základe lokality dodania tovar.
„Používateľom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Používateľ je povinný v objednávkovom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.
„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Používateľom zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v objednávkovom formulári ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).
„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Používateľovi, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Používateľom), objednanom tovare z ponuky produktového katalógu a cene tohto tovaru a služby.
„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov.
„Partnerom a dodávateľom“ sa rozumie akákoľvek obchodná sieť v ktorej Prevádzkovateľa služby sprostredkuje nákup.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a objednávka
2.1 Kúpna zmluva na tovar medzi Prevádzkovateľom služby a Používateľom, je v rámci Služby uzatvorená vždy prevzatím tovaru.
2.2 Odmietnutie tovaru Používateľom v mieste dodania tovaru nemá pre zákazníka nijaký následok a neznamená napr. odstúpenie od zmluvy.
2.3 Používateľ vytvorením a potvrdením Objednávky uskutočňuje návrh na dodanie tovaru nachádzajúceho sa na webovej stránke.
2.4 Do okamihu dodania tovaru uvedeného v Objednávke zákazníka nemôže byť žiadny z úkonov Prevádzkovateľa služby považovaný za akceptáciu takéhoto návrhu, pričom dostupnosť tovaru nachádzajúceho sa na webovej stránke je viazaná na aktuálne skladové zásoby partnerov Prevádzkovateľa služby.
2.5 Prevádzkovateľ služby dostupnosť tovaru negarantuje.
2.6 Odoslaním elektronickej Objednávky Používateľ záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami. Odoslaním elektronickej Objednávky Používateľ akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.
2.7  Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke „Pokladňa“.
2.8  Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe popisu. Vizuál a obrázky majú nezáväzný, iba informatívny charakter.
2.9  Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.
2.10  Potvrdenie Objednávky je Používateľovi doručené e-mailom.
2.11  Kúpna zmluva nadobúda účinnosť zaplatením v zmysle bodu 2.4.
2.12  Za pracovné hodiny je považovaný čas od 06:00 do 18:00v pracovné dni ,soboty 6:00 do 16:00pokiaľ na ne nepripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja.

3. Cena tovarov a služby
3.1  Ceny tovarov sú tie ako sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.
3.2  Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.
3.3  Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Používateľom, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, obsahuje cenu vratných obalov v prípade objednania tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných.
3.4  Ceny tovarov sa menia na Stránke priebežne v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných Partnerov a dodávateľov Prevádzkovateľa služby.
3.5  Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru ako službu.
3.6 Prevádzkovateľ služby môže zmeniť cenu tovaru uvedenú v katalógu pri Objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od Partnerov a dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená.

4. Platobné podmienky
4.1  Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať v hotovosti, elektronickou platbou prostredníctvom platobnej brány priamo na stránke alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru, stravnými lístkami do rúk zástupcu prevádzkovateľa služby.
4.2  Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bode 4.1 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Preádzkovateľa služby.
4.3 Ako doklad o zaplatení slúži pokladničný doklad zaslaný spolu s tovarom Používateľovi . 


5. Dodacie podmienky
5.1  Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Používateľom na Stránke Pokladňa.
5.2  Tovar dodáva Prevádzkovateľ služby v pracovné dni a voľné dni. V prípade, že na niektorý z uvedených dní pripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja, môže byť takýto deň chápaný ako nepracovný.  
5.3  Tovar bude doručený na adresu uvedenú na stránke Pokladňa. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Používateľ býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť prístup. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.
5.4  Prebratím Objednávky môže Používateľ poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemca môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Používateľa v čase, ktorý si Používateľ vybral pre dovoz tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre dovoz vybral Používateľ. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Prevádzkovateľa služby pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak ani Používateľ, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia tovaru, Objednávka bude vrátená.
5.5  V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Používateľ zo strany Prevádzkovateľa služby kontaktovaný a upovedomený o predĺžení času dodania. Objednaný tovar Prevádzkovateľ služby doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia.
5.6 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Používateľa jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.


6. Reklamácia objednávky
6.1  Prevádzkovateľa služby garantuje kvalitu dodávaného tovaru.
6.2  Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Používateľ je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne Používateľ nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.
6.3  Reklamovať je možné len tovar z katalógu www.mpd-trade.sk.
6.4  Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu.
6.5  Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na kontaktné údaje objednavky@mpd-trade.sk alebo poštou, odoslaním Reklamačného formulára priloženého k tovaru na adresu: mpd trade s.r.o., Trieda KVP 4, 040 23, Košice.
6.6  Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.
6.7  Používateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi služby za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom objednávkovom formulári.
6.8  Včas reklamovaný tovar, zakúpený prostredníctvom internetovej služby www.mpd-trade.sk, bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim:
a) výmenou za tovar nový (ak je k dispozícií),
b) vrátením peňazí,
c) odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke.

7. Odstúpenie od zmluvy – právo na odstúpenie od zmluvy
7.1 Používateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch od dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením na emailovej adrese: objednavky@mpd-trade.sk alebo odoslaním vyplneného formulára na korešpondenčnú adresu – mpd trade s.r.o., Trieda KVP 4, 040 23, Košice. Formulár na odstúpenie od zmluvy Vám bude doručený spolu s tovarom. Tovar, ktorý chcete vrátiť neposielajte na dobierku. Po doručení odstúpenia od zmluvy na našu e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu, Vám pošleme potvrdzujúci e-mail o obdržaní odstúpenia od zmluvy a následne Vás budeme kontaktovať za účelom spresnenia spôsobu a miesta prevzatia tovaru, ktorý nám chcete vrátiť. Tovar, ktorý vraciate musí byť v rovnakom stave ako pri kúpe, nepoškodený, nerozbalený s etiketou.
7.2 Po doručení odstúpenia od zmluvy, Vám vrátime kúpnu cenu vráteného tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá Vašu povinnosť v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe, nepoškodený, nerozbalený, v opačnom prípade nám vznikne nárok na náhradu škody, alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Ak bola spotrebiteľovi v rámci marketingovej akcie cena za dopravu znížená na nulu, ale vrátením tovaru už zákazník nespĺňa podmienky tejto marketingovej aktivity, tak peňažná čiastka za vrátený tovar bude znížená o túto hodnotu. Presná čiastka je uvedená vo faktúre ako Doručenie.
7.3 Zoznam tovarov, od ktorého nie je možné odstúpiť od zmluvy:
a. všetky potraviny, ktoré sú označené dátumom spotreby,
b. všetky potraviny, kde výrobca určuje podmienky skladovania,
c. tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov, zvukové a obrazové záznamy, počítačový software predávaný v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, periodická tlač a knihy nedodávané v ochrannom obale.

8. Storno objednávky
8.1  Zadanú Objednávku je možné zo strany Používateľa stornovať telefonicky na čísle 0948 857 444 alebo zaslaním e-mailu na adresu: objednavky@mpd-trade.sk s uvedením čísla objednávky najneskôr do 1 hodiny od vytvorenia objednávky. Ak k stornu objednávky nedôjde do 1 hodiny od vytvorenia, tovar bude expedovaný.
8.2 Prevádzkovateľa služby si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany Partnerov a dodávateľov tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľa služby bude bezodkladne kontaktovať Používateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Používateľ už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi Prevádzkovateľom služby a Používateľom o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľa služby sa zaväzuje vrátiť Používateľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.


9. Záručná doba
9.1  Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale. Záručná doba na drogériu a spotrebný tovar je taká, aká je uvedená na obale. Na výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu sa vzťahuje zákonná záručná doba. Pri používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.
9.2  Priložený doklad o predaji zaslaný e-mailom po dokončení objednávky slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru. Práva a povinnosti Používateľa sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť elektronickou formou alebo poštou podľa bodu 6.

10. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa služby
10.1  Prevádzkovateľa služby má povinnosť vymazať registrovaného Používateľa z databázy v prípade, že o to písomne alebo elektronicky požiada.
10.2  Prevádzkovateľa služby má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (Objednávky) a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Používateľ týmto berie na vedomie, že Prevádzkovateľ služby spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.
10.3  Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Používateľa ich uverejnením na Stránke.
10.4  Prevádzkovateľa služby si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.


11. Práva a povinnosti Používateľa
11.1  Používateľ je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.
11.2  Používateľ je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.
11.3  Používateľ je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.
11.4  V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 11.1 až 11.3, t.j. že Používateľ na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Používateľ a Prevádzkovateľ služby je oprávnený účtovať Používateľovi náklady vynaložené na vybavenie objednávky.
11.5  Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Prevádzkovateľa služby, ak ho o to požiada písomnou formou. Prevádzkovateľ služby sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti Používateľa údaje o Používateľovi z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.
11.6  V prípade, že tovar pri prevzatí Používateľom nie je v zhode s Objednávkou, má Používateľ právo na to, aby Prevádzkovateľ služby bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci Objednávke, a to podľa požiadavky Používateľa buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.
11.7  Používateľ zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, platobných informácií, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru. Aktualizovať údaje môže Používateľ v sekcii „Môj účet“ na Stránke, telefonicky na 0948 857 444 alebo e-mailom na adrese objednavky@mpd-trade.sk.


12. Ochrana osobných údajov
12.1 Osobné údaje, ktoré od vás získavame sú vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailových adries, telefónnych čísel, vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili, informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili, kde a kedy ste si to kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili), informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich Webových stránok a informácie o tom, keď kliknete na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných organizácií), informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili naše Služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu do našich Služieb, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení).
12.2  Vyplnením objednávkového formulára, alebo Objednávky v rámci internetovej služby mpd trade s.r.o., Používateľ týmto udeľuje Prevádzkovateľovi služby súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Používateľovi a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Prevádzkovateľ služby odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Používateľovi v nevyhnutnom rozsahu.
12.3  Prevádzkovateľ služby vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Používateľovi a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Prevádzkovateľa služby.
12.4  Prevádzkovateľ služby sa zaväzuje, že osobné údaje Používateľa neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje Používateľa budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Prevádzkovateľom služby a Používateľom. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
12.5. Máte právo na opravu nesprávnych informácií napríklad ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme. Námietku súvisiacu s priamym marketingom. Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme využívať vaše osobné údaje na priame marketingové účely. Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nám môžete obmedziť rozsah nášho využívania vašich osobných údajov, okrem iného ak: – ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (uvedenú vyššie) – spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré uchovávame – sme využili vaše osobné údaje protizákonne, ale nechcete, aby sme ich odstránili. Máte právo vidieť osobné údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame. Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom. Ak chcete dostať kópiu osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, kontaktujte nás e-mailom na: objednávky@mpd-trade.sk.
12.6. Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nás môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, okrem iného ak: – už nemusíme uchovávať vaše osobné údaje – ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (bod 12.5) – ste zrušili svoj súhlas s naším využívaním vašich osobných údajov (a my nemáme iný dôvod na ich využívanie) – sme protizákonne spracovali vaše osobné údaje.
12.7. Radi by sme vyriešili všetky vaše prípadné sťažnosti, ale máte tiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje, Úradu na ochranu osobných údajov. Nižšie sa dozviete, ako môžete kontaktovať úrad. Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika Tel.: + 421 2 32 31 32 14 Fax: + 421 2 32 31 32 34 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

13. Licencie, Autorské práva
13.1  Autorské a vlastnícke práva. Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika, vrátane úprav, výberov a zbierania a všetok software sú majetkom Prevádzkovateľa služby. Prevádzkovateľ služby týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.
13.2  Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 12.1, je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa služby zakázané. Používateľ alebo tretia strana berie na vedomie, že Prevádzkovateľ služby ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Používateľ alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Prevádzkovateľa služby.
13.3  Označenie „mpd trade “, všetky logá prevádzkovateľa služby a všetky tituly, písma, mená, grafika a tlačidlové ikony, známky služieb, ochranné známky a/alebo pracovný odev Prevádzkovateľa služby alebo iný majetok patriaci Prevádzkovateľovi služby nesmie byť použitý iným spôsobom než je presne vymedzené v týchto Podmienkach.
13.4  Všetky ostatné ochranné známky, mená produktov a názvy spoločností alebo logá objavujúce sa na Stránke sú majetkom ich zákonných vlastníkov a Používateľovi nevzniká žiadne vlastnícke ani autorské právo týkajúce sa týchto ochranných znakov, loga, názvov používaním Stránky alebo služieb Prevádzkovateľa služby.

14. Dostupnosť stránky
14.1  Používateľ berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať.
14.2  Prístup na Stránku je zabezpečený použitím užívateľského mena (ďalej len „ID“) a hesla Používateľa. V prípade zabudnutia hesla môže Používateľ požiadať cez Stránku o nové heslo a systém mu aicky vygeneruje nové prístupové heslo. Výhradne Používateľ je zodpovedný za autorizovaný alebo neautorizovaný prístup na jeho účet pod jeho užívateľským menom.
14.3  Používateľ súhlasí so znášaním zodpovednosti za dôvernosť informácií týkajúcich sa jeho ID a hesla a znášaním poplatkov súvisiacich s použitím jeho hesla na Stránke. Používateľ súhlasí s tým, že v prípade neoprávneného nahlásenia na Stránku pod jeho ID a heslom bezodkladne informuje zákaznícku linku Prevádzkovateľ služby a nebudete toto heslo a ID používať do okamihu, kým mu Prevádzkovateľ služby neodsúhlasí ďalšie používanie jeho ID a hesla.
14.4  Používateľ súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Prevádzkovateľom služby, Stránky a týmito Podmienkami. Používateľ potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať hore uvedené povinnosti.


15. Záverečné ustanovenia
Práva Používateľa vo vzťahu k Prevádzkovateľovi služby vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Prevádzkovateľ služby nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
Posledná aktualizácia obchodných podmienok prebehla 26.marca .2020

K ukladaniu nastavenia a správnemu fungovaniu využívame soubory cookies. Používáním webu s ich používáním souhlasíte.